Algemene voorwaarden interieuradvies


ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Definities

a- Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Studio Casa Leinweber.

b- Casa Leinweber: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Studio Casa Leinweber onder nummer 84972262, gevestigd te Zevenhuizen.

c- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Studio Casa Leinweber een Opdracht sluit.

d- Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Studio Casa Leinweber.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met Studio Casa Leinweber. Studio Casa Leinweber behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.

1.3 Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Studio Casa Leinweber.

2.2 Bij het aangaan van een Opdracht met Studio Casa Leinweber in welke vorm dan ook, geeft de Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Studio Casa Leinweber zal de Opdracht naar naar eigen inzicht en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.

3.2  Studio Casa Leinweber is de vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt Studio Casa Leinweber op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de Opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.3 Studio Casa Leinweber kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.

3.4 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het noodzakelijk dat zowel Studio Casa Leinweber als de Opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.

3.5 De door Studio Casa Leinweber opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. Studio Casa Leinweber kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de Opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Door wijziging en/of aanvulling van de Opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht worden beïnvloed. Studio Casa Leinweber zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Studio Casa Leinweber de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

4.4 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

4.5 Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Studio Casa Leinweber zal de Opdrachtgever hierover informeren.

4.6 De Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van Studio Casa Leinweber voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtgever meerdere aanpassingen na de aanpassingsronde wenst. Extra aanpassingsrondes vinden plaats op op uurbasis à €90 per uur.

 

 

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van Studio Casa Leinweber zijn op op basis van één ruimte. De volgende ruimtes gelden als één ruimte: (open)keuken, woonkamer, badkamer, slaapkamer. De volgende ruimtes gelden als een halve ruimte (indien standaardformaat): hal/entree, toilet, eetruimte. De prijzen worden weergegeven in euro’s en worden vermeerderd met het geldende btw-tarief.

5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Studio Casa Leinweber zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.

5.3 Studio Casa Leinweber behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen.

5.4 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door Studio Casa Leinweber zijn bevestigd.

5.5 De kosten voor een locatiebezoek bedragen 30 cent per kilometer en €50,- per reisuur (excl. BTW). Deze kosten zijn bedoeld om de reiskosten en -tijd van de stylisten te dekken. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om de locatie te bezoeken wanneer dit nodig is, terwijl de kosten voor het ontwerpproject in beginsel zo laag mogelijk worden gehouden door het beperken van locatiebezoeken en het gebruik van onlinecommunicatie.

 

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Voorafgaand aan de Opdracht betaalt de Opdrachtgever de factuur van de initiële opdracht. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de opdracht ingepland. 

6.2 In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% van de aankoopwaarde, 25% na de tussentijdse oplevering en bij levering een factuur voor restant betaling van 25%.

6.3 Studio Casa Leinweber hanteert voor de aanbetalingsfactuur voor aankoop van producten een betalingstermijn van 7 dagen. De order wordt bij onze leveranciers geplaatst na ontvangst van de aanbetaling.

6.4 Betaling van het restant dient uiterlijk te geschieden op het moment van levering. Studio Casa Leinweber hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.

6.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

ARTIKEL 7 PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING

7.1 Studio Casa Leinweber heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de Opdrachtgever worden ingekocht op basis van de Opdracht of individuele overeenkomst. Producten kunnen daarom niet geretourneerd worden.

7.2 Studio Casa Leinweber is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie.

7.3 De Opdrachtgever dient het ontwerp te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera).

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 In het kader van de geleverde diensten van Studio Casa Leinweber blijven alle door Studio Casa Leinweber aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van Studio Casa Leinweber, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Studio Casa Leinweber het werk zonder vermelding van naam van Studio Casa Leinweber openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

8.3 Studio Casa Leinweber heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.
8.4 Aan tekeningen gemaakt door Studio Casa Leinweber kunnen geen rechten ontleend worden. Studio Casa Leinweber is geen architect of bouwkundige. De opdrachtgever dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt. Voor bouwkundige aspecten wordt een derden partij ingeschakeld welke verantwoordelijk is voor de juiste maatvoering.

 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Casa Leinweber aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan Studio Casa Leinweber worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Studio Casa Leinweber niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

9.2 Studio Casa Leinweber is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studio Casa Leinweber is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.)

9.3 Studio Casa Leinweber is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.


9.4 Aansprakelijkheid van Studio Casa Leinweber is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.5 Bij 3D visualisaties is het in sommige gevallen onmogelijk om exact dezelfde meubelstukken te vinden zoals de opdrachtgever voor ogen heeft. De opdrachtgever mag hier Studio Casa Leinweber niet aansprakelijk voor stellen en dient akkoord te gaan met het voorstel van Studio Casa Leinweber. 

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Studio Casa Leinweber geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

10.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Studio Casa Leinweber opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de Opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3 Indien Studio Casa Leinweber bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan Studio Casa Leinweber.

11.2 In geval van een klacht heeft Studio Casa Leinweber te allen tijde het recht de klacht te herstellen. Opdrachtgever is verplicht deze herstelmogelijkheid te aanvaarden.

11.3 Indien een klacht naar het oordeel van Studio Casa Leinweber gegrond is, zal Studio Casa Leinweber de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

11.4 Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Studio Casa Leinweber kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag.

11.5 Indien de Opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten Studio Casa Leinweber’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

 

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Studio Casa Leinweber behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.

12.2 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij Studio Casa Leinweber partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is. Bevoegde rechter is de Rechtbank te Utrecht.

12.3 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich hebben ingespannen een geschil te voorkomen.
12.4 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.casaleinweber.com
12.5 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-01-2022 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.